Disclaimer

Materialet på denna hemsida och informationen som delges i podcasten ”Fill or kill podden” samt tweets under användarnamnen ”@Lone_Wolf”, ”@Handelsson”, ”@Phukettrader” eller ”@Fillorkillpodden” på sociala medier såsom https://twitter.com/ utgör inte till någon del finansiell rådgivning eller rekommendationer i någon form. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning beträffande dem produkter eller ämnen som diskuteras och distribueras i dessa mediakanaler bör ta kontakt med en finansiell rådgivare för att garantera en individanpassad risknivå med hänsyn till individens privatekonomiska förutsättningar.
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk. På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Finwire Media (ansvarig utgivare för varumärkena ”http://fillorkill.se/”/”Fill or kill podden”) och dess partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som på något sätt kan uppkomma till följd av användandet av denna hemsida, dess innehåll och eller informationen som delges i podcasten distribuerad under varumärket ”Fill or kill podden”. Ej heller kan innehållets äkthet eller källor garanteras fritt från fel. Användaren har genom nyttjandet av någon av dessa mediakanaler läst och förstått dessa villkor och accepterar att Finwire Media, dessa partners och varumärken friskriver sig från allt ansvar relaterat till innehållet.
Finwire Media är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, innehavare av alla rättigheter till det material som visas på sidorna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, all eventuell design och text samt alla ljudinspelningar, bilder och varumärken som finns återgivna. Det är, om något annat inte finns uttryckligen angivet, förbjudet att utnyttja Finwire Medias rättigheter utan föregående skriftligt medgivande från Finwire Media. Vidare är det förbjudet att publicera uppgifter från eller uppgifter som insamlats av Finwire Media utan Finwire Medias föregående medgivande.