Zordix minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Thursday, February 27, 2020 7:45 AM
Zordix redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk till 1,9 miljoner kronor (4,5). Den minskade försäljningen
består främst i att bolaget fakturerade förläggaren (Bigben Interactive) en större andel under år 2018.

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (0,2). Minskningen beror främst på lägre nettoomsättning och högre personalkostnader tillsammans med höga konsultkostnader i affärsutveckling.
Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,03).

Zordix föreslår ingen utdelning.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,7 miljoner kronor (0,1).

Likvida medel uppgick till 17,4 miljoner kronor (18,2).

"År 2019 har präglats av en ökning av utvecklingstakten inom alla områden vilket ger oss en mycket stark framtidstro. Zordix har under året startat upp egen förlagsverksamhet Zordix Publishing och en ny strategi med förvärvsdriven tillväxt har inletts under fjärde kvartalet
i och med det första förvärvet: Dimfrost Studio", säger vd Matti Larsson i en kommentar.

Zordix, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning1,94,5
Rörelseresultat-0,90,2
Rörelsemarginal4,4%
Resultat före skatt-0,90,1
Nettoresultat-0,8-0,3
Resultat per aktie, kronor-0,06-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet-6,70,1
Likvida medel17,418,2
Utdelning per aktie, kronor0