Havsfruns styrelse föreslås till omval

Tuesday, March 10, 2020 1:08 PM
Aktieägarna i investmentbolaget Havsfrun kallas till årsstämma torsdagen den 16 april i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Claes Werkell, Håkan Gartell, Minna Smedsten och Christian Luthman. Omval föreslås av Claes Werkell som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett inlösenprogram enligt vilket högst 1,86 miljoner A-aktier och 2,50 miljoner B-aktier, dock sammanlagt högst 2,50 miljoner aktier ska kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma. Ett bemyndigande ger styrelsen möjlighet att besluta om inlösen om tillfälle skulle yppa sig då fördelarna bedöms uppväga nackdelarna.

Styrelsen föreslår stämman att styrelsen får fortsatt bemyndigande att besluta om en nyemission av högst 5,00 miljoner inlösenbara C-aktier.