Sdiptech ökar omsättning och rörelseresultat - ser fortsatt god efterfrågan

Thursday, July 22, 2021 6:24 AM
Teknikkoncernen Sdiptech redovisar ökande omsättning och rörelseresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 37,6 procent till 665,3 miljoner kronor (483,4). Koncernens totala organiska tillväxt var 15,7 procent exklusiva valutaeffekter under kvartalet.

Ebita-resultat blev 120,7 miljoner kronor (82,6), med en ebita-marginal på 18,1 procent (17,1).

Rörelseresultatet blev 88,5 miljoner kronor (78,0), med en rörelsemarginal på 13,3 procent (16,1). Avyttringar i perioden ledde till en redovisad reaförlust om 20 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 80,3 miljoner kronor (49,1).

Resultatet efter skatt blev 58,7 miljoner kronor (38,3), en ökning med 53,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,57 kronor (1,07), vilket innebär en ökning med 46,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 27,1 miljoner kronor (163,6).

Sdiptechs vd Jakob Holm uppger att bolaget inte upplevt några betydande störningar från pandemin, brexit eller påfrestningar i leverantörskedjor under det andra kvartalet. Affärsaktiviteten på koncernnivå har varit hög och affärsenheterna har levererat med full kapacitet och stark efterfrågan.

Vad gäller utsikterna ser Holm en fortsatt god efterfrågan framöver och på förvärvsfronten ser koncernen fram emot att välkomna flera nya bolag under andra halvåret.

"Vi ser en oförändrad god efterfrågan på våra produkter och tjänster, där behovet på lösningar som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen är solitt. Lageruppbyggnaden fortsätter och syftar till att säkerställa materialtillgång och kundleveranser. Våra inköpspriser ökar därmed, men de allra flesta kunderna förstår situationen och accepterar att dela på kostnadsökningarna. Med det sagt är den globala leveranssituationen svårbedömd och en viss osäkerhet om varuförsörjningen kvarstår inför det andra halvåret", skriver Holm.

Sdiptech, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning665,3483,437,6%
EBITA120,782,646,1%
EBITA-marginal18,1%17,1%
Rörelseresultat88,578,013,5%
Rörelsemarginal13,3%16,1%
Resultat före skatt80,349,163,5%
Nettoresultat58,738,353,3%
Resultat per aktie, kronor1,571,0746,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet27,1163,6-83,4%