Spiffbet: Flyttar fram positionerna med marginalfokus - Analysguiden

Wednesday, September 15, 2021 1:34 PM
(Rättelsen gäller länken som har uppdaterats)

Spiffbet rapporterar ett andra kvartal där nettoomsättningen uppgick till 28,2 miljoner kronor (0,5), där den stora ökningen på årsbasis kommer som en följd av de många förvärv som gjorts. Jämfört med första kvartalet uppgår tillväxten till 16 procent och justerat för bokföringsmässa effekter av engångskaraktär 7,5 procent. Bolaget uppger att bland annat regulatoriska förändringar och säsongsmässiga effekter dämpat tillväxten under kvartalet. Rörelseresultatet landar på -9,6 miljoner kronor (-2,4), en minskning med cirka 4,3 miljoner från föregående kvartals rörelseresultat på cirka -5-3 miljoner kronor. Bolaget hänför dock det lägre resultatet till engångsposter på totalt 3 miljoner kronor samt högre goodwillavskrivningar, vilka ökat cirka 2 miljoner till andra kvartalet. Rensat från effekterna av detta uppvisar bolaget ett något förbättrat underliggande resultat under andra kvartalet.

Sammantaget rapporterar Spiffbet ett stabilt kvartal men med något lägre tillväxt än väntat. Resultatet belastas av kostnader kopplat till förvärven, exempelvis avgångsvederlag som ökar personalkostnaderna och bokföringsmässiga effekter. Trots detta är det uppmuntrande att se att underliggande resultat stärks och att bolaget ändå uppvisar tillväxt. Framåtblickande antar vi att fullt fokus kommer vara på att förvalta de många nya varumärken bolaget tagit in och att kraftfullt minska plattformskostnaderna. När detta väl är gjort förväntar vi oss ytterligare förvärv och aggressivare marknadssatsningar. Ett flertal risker kvarstår i nuläget och våra prognoser vilar på ett flertal antaganden med ett stort mått osäkerhet. Med det sagt så ser Spiffbet fortsatt lågt värderat ut och de många nya förvärven ser inte fullt inprisade ut i aktien. Vi upprepar vårt motiverade värde på 0,8–1,0 kronor på 12–18 månaders sikt och gör endast mindre justeringar till våra estimat.

Analys 20210915

Relaterade Artiklar

Dela