Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 76,4 procent i augusti

Wednesday, September 15, 2021 1:15 PM
Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 76,4 procent i augusti, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 76,4.

Föregående månads utfall var 76,1.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, %augusti, 2021KonsensusFörändring mot konsensusjuli, 2021
Kapacitetsutnyttjande76,476,40,0%76,1
Konsensusdata från Bloomberg