Slottsviken ökar nettoresultat under tredje kvartalet

Friday, November 20, 2020 6:19 PM
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk till 1,7 miljoner kronor (1,8).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (-0,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Substansvärdet per aktie uppgick till 1,30 kronor (1,27).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,5 miljoner kronor (2,2).

Likvida medel uppgick till 1,2 miljoner kronor (1,9).

"Ytterligare ett kvartal har förflutit som runtom i världen varit starkt påverkat av covid-19-pandemin. De högst drabbade sektorerna får nu återigen en prövning i uthållighet.
Slottsvikens exponering mot dessa sektorer är emellertid begränsad emedan bolaget likväl
påverkas framför allt gällande nettouthyrningen som minskar även för de sektorer där
Slottsviken verkar. Bolaget har därför vidtagit kostnadsminskande åtgärder för att reducera de negativa effekter detta medför.", säger vd Jakob Österberg i en kommentar.

Han fortsätter:

"Det kan också konstateras att arbetet hitintills med investeringar i standardhöjande underhåll har gett resultat i form av ökade fastighetsvärden; ett arbete som kommer att fortsätta framöver om än i något lägre takt än tidigare. Icke för ty planeras också arbetet med detaljplan att påbörjas inom kort för Slottsvikens markanvisade område i Skra Bro, Göteborg där ett
20-tal radhus ska uppföras. Det finns således ljusglimtar även på pandemihimlen.
Slottsviken, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning1,71,8
Nettoresultat0,2-0,3
Resultat per aktie, kronor0,00-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet2,52,2
Likvida medel1,21,9