Emotra har slutligt löst tvist med italiensk leverantör

Thursday, November 25, 2021 3:06 PM
Medicinteknikbolaget Emotra har sedan 2017 haft en pågående tvist mot en italiensk leverantör gällande ett krav om 1,7 miljoner kronor plus vissa räntor. Emotra har därför kontinuerligt haft 800 000 kronor reserverade, i räkenskaperna uppbokad som leverantörsskuld och upplupen kostnad, för den betalningsskyldighet som slutligen kan komma att fastställas.

Mål i saken har varit anhängigt vid Göteborgs tingsrätt sedan maj 2020. Huvudförhandling vid tingsrätten var utsatt till några dagar i slutet av november 2021. Kort före den förhandlingen träffades dock en förlikning mellan parterna. Förlikningen har den 25 november stadfästs av tingsrätten genom dom. Därmed är tvisten slutligen löst.

Den rättsliga och ekonomiska innebörden av förlikningen är i korthet att leverantören har frånfallit alla betalningskrav mot Emotra och att vardera parten betalar sina egna rättegångskostnader.

Det ovan angivna innebär att den reservering som tidigare gjorts i Emotras räkenskaper nu har återförts som en kostnadsminskning. Denna ombokning har ingen likviditetspåverkan.