Scandic Hotels sänker försäljningsprognosen för det första kvartalet

Monday, March 9, 2020 2:51 PM
Hotelloperatören Scandic Hotels sänker sin försäljningsprognos för det första kvartalet 2020. Bolaget har till följd av utbredningen av coronaviruset, covid-19, sett en minskad kundaktivitet sedan början av mars och reviderar därför prognosen för nettoomsättning för jämförbara enheter under det första kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget gav i samband med bokslutskommunikén den 18 februari en prognos om att nettoomsättningen för jämförbara enheter väntades stiga med 1-3 procent under första kvartalet 2020. Utvecklingen var under årets två första månader helt i linje med denna prognos, med en ökning för jämförbara enheter på drygt 2 procent, bland annat drivet av stark utveckling i Finland.

Scandic har sedan månadsskiftet sett att bokningsaktiviteten minskat samtidigt som antalet avbokningar har ökat, både för rum och möten. Anledningen är ett ändrat kundbeteende till följd av utbredningen av coronaviruset som bland annat lett till betydligt färre utländska besökare, reserestriktioner bland företagskunder och uppskjutna eller inställda evenemang. Nedgången är framförallt påtaglig i de större städerna. Per den 9 mars är Scandics bokningsläge mätt i antal rumsnätter 8 procent lägre för mars än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Scandic bedömer baserat på nuvarande bokningstakt, och det osäkra affärsläget, att nettoomsättningen för jämförbara enheter i mars kan komma att minska med omkring 15 procent. För kvartalet skulle det innebära en nedgång på omkring 4 procent. Marknadsutsikterna är i dagsläget svårbedömda, men försäljningsutvecklingen förväntas bli påtagligt negativ också i nästkommande månader, även om aktivitetsnivån skulle förbättras i närtid.

Scandic har vidtagit kraftfulla insatser för att anpassa kostnaderna och investeringsnivån till den nya affärssituationen. Personalkostnader reduceras genom minskad bemanning både i hotelldriften och i stödfunktioner. Scandics affärsmodell bygger på en hög andel rörliga kostnader vilket möjliggör anpassning av kostnaderna när intäkterna faller. Utöver detta är en reduktion av fasta kostnader nödvändig. I dagsläget är omkring 75 procent av hyreskostnaderna intäktsbaserande vilket innebär att de minskar i linje med fallande intäkter.