Slottsviken ökar intäkterna och minskar rörelseförlusten i fjärde kvartalet

Thursday, February 27, 2020 4:39 PM
Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar ökande intäkter och minskad rörelseförlust i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år.

Nettoomsättningen steg 29,4 procent till 2,2 miljoner kronor (1,7).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (8,5). Här ingår resultat vid avyttring av fastighet med noll miljoner kronor (9,8).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (8,50). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (0,25).

Slottsviken föreslår ingen utdelning för 2019, i likhet med föregående år.

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 57 miljoner kronor fördelade på 6 400 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 miljoner kronor. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 12 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 69 procent, logistik 19 procent samt produktion 7 procent.


Slottsviken, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning2,21,729,4%
Rörelseresultat-0,2-0,8
Resultat före skatt-0,98,5
Nettoresultat-0,98,50
Resultat per aktie, kronor-0,030,25
Utdelning per aktie, kronor00