Premium Snacks: Stärker bruttomarginalen - Penser

Tuesday, March 2, 2021 12:14 PM
Försäljningen uppgick till 75,5 mkr (84,8), vilket var ca 10 mkr under vår förväntan. Detta förklaras delvis av pandemins påverkan på lösviktsortimentet. Bruttomarginalen steg till 43,5% (37,7), 5,5 procentenheter över vår förväntan. Avvikelsen ligger i starkare SEK mot USD/EUR, lägre andel lösvikt samt ökad kostnadseffektivitet. Detta resulterade i en EBITDA om 6,6 mkr (3,0) och 32% över vår förväntan.

Efter rapporten höjer vi vårt EPS-estimat drivet av den starka bruttomarginalen. Bolaget guidar för att nå en försäljning om >330 mkr under 2021 och en EBITDA om >20 mkr. Vi räknar med något högre antaganden givet den starka tillväxten inom förpackade varumärken samt starkare samarbeten med bl.a. Kaufland och Dagrofa. Vi bibehåller vårt motiverade värde för Premium Snacks på 10-11 kr.