Delphi Nordic ökade 1,8 procent i december - finanssektorn drev uppgången

Tuesday, January 14, 2020 3:40 PM
Fonden Delphi Nordic ökade 1,8 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 19,2 procent, vilket är bättre än jämförelseindexet som under samma period minskat 9,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I en marknadskommentar skriver förvaltaren Håkon H. Sætre att den nordiska marknadens uppgång under månaden kan hänföras till finanssektorn, där framförallt bankaktierna utvecklades starkt efter att tidigare haft ett tufft år.

"Industrisektorn hade också en stark utveckling i december, vilket understryker att marknaden prisar in en alltmer optimistisk syn på världsekonomin under 2020. Denna tendens var också tydlig under hela fjärde kvartalet förra året", fortsätter Håkon H. Sætre.

Även energisektorn stack ut positivt till följd av ett lyft i oljepriset, vilket var till fördel för Oslobörsen som under månaden utvecklades bäst av de nordiska börserna.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Skanska och Nordea med portföljvikterna 8,2, 5,2 respektive 4,7 procent.