RobecoSAM Sustainable Water Equities minskade 1,0 procent i april - förvaltaren ser svåra omvärldsförutsättningar

Friday, May 13, 2022 2:18 PM
Fonden RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR minskade 1,0 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Dieter Küffer.

Angående marknadens rörelser under april skriver förvaltaren att de globala aktiemarknaderna gav ytterligare en negativ månad. Detta till följd av den makroekonomiska situationen, problem med leveranskedjor, inflationen samt Rysslands invasion av Ukraina.

Gällande fondens avkastning skriver förvaltaren att de flesta av fondens bolag under april avkastade negativt, allra främst positioner inom industri och material. Küffer skriver vidare att omvärldsläget försvårat omständigheterna för den mer cykliska delen av portföljen, trots att många av dessa bolags rapporter var starka. Bland negativa bidragsgivare fanns under månaden exempelvis Danaher och Thermo Fisher Science. I den positiva vågskålen fanns dock exempelvis Roper och Idex.

Under månaden initierade fonden en ny position i Bentley Systems, som förvaltaren uppger är en ledande tillhandahållare av designmjukvara för vatten och annan infrastruktur. Küffer menar att fonden, efter att bolagets aktie fallit kraftigt, såg en attraktiv möjlighet till att initiera en position i bolaget.

Inför framtiden är fonden överviktad mot bolag som erbjuder analytisk utrustning, tack vare dessa bolags stora tillväxtmöjligheter. Dessutom är portföljen överviktad mot amerikanska och brasilianska vatteninfrastrukturbolag, samt amerikanska avfallshanteringsbolag. Överlag uppger förvaltaren dock att det ej skett några större förändringar i fondens positionering.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Avantor, PerkinElmer och Thermo Fisher Scientific med portföljvikter på 5,14, 4,93 respektive 4,07 procent.

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,0
Index MM, förändring i procent-3,3
Fond i år, förändring i procent-14,0
Index i år, förändring i procent-6,2