RobecoSAM Smart Materials Fund minskade 3,6 procent i april - nedgång trots efterfrågetillväxt inom fondens segment

Friday, May 13, 2022 2:29 PM
Fonden RobecoSAM Smart Materials Fund D EUR minskade 3,6 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Pieter Busscher.

Förvaltaren skriver inledningsvis att de globala marknaderna under april i hög grad präglades av problem med leveranskedjor samt geopolitiska spänningar. Enligt Busscher förvärrades dessutom de redan stora störningarna i leveranskedjorna ännu mer av de strikta åtgärderna mot coronaviruset i Kina. I övrigt uppger förvaltaren att inflationssiffrorna runt om i världen förblev mycket höga och räntorna höjdes, vilket satte press på aktiemarknaderna.

Vidare skriver Busscher att fondens tema fortsatte att gynnas av växande efterfrågan, men att bolagen också var exponerade mot marknadens rörelser, vilket påverkade avkastningen negativt. Starkast avkastning erhölls från processteknologier, medan mjukvara i smart produktion också gynnades av goda resultat. De svagaste bidragen kom dock från exponeringen mot effektiv energilagring.

Angående portföljens positionering inför framtiden skriver förvaltaren att fondens strategi är väl positionerad för tillväxt, då bolag inom smart produktion riktad mot automatisering gynnas av attraktiva omvärldstrender. Under månaden började fonden bygga en position i bolaget National Instruments.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Onto Innovation, PTC och Sociedad Quimica y Minera med portföljvikter om 4,85, 3,90 respektive 3,87 procent.

RobecoSAM Smart Materials Fund D EUR, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,6
Index MM, förändring i procent-3,3
Fond i år, förändring i procent-12,8
Index i år, förändring i procent-6,2