Eniro träffar principöverenskommelse med försäkringsbolaget PRI

Thursday, February 27, 2020 12:11 PM
Sökbolaget Eniro har träffat en principöverenskommelse med försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, som förutsätter att rekapitaliseringsplanen genomförs. De aktieägare och obligationsinnehavare som meddelat att de stödjer rekapitaliseringsplanen förutsatt att en godtagbar överenskommelse träffas med PRI har förklarat att de är nöjda med överenskommelsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Eniro har träffat en principöverenskommelse med PRI som innebär att PRI inte kommer att begära förtida inlösen av pensionsskuld utöver vad som framgår nedan före utgången av september 2022. Överenskommelsen innebär därutöver att PRI avstår från krav om ytterligare pantsättning av bankkontomedel eller annan säkerhet utöver vad som framgår nedan under samma tidsperiod.

PRI medger vidare att redan pantsatta bankkontomedel om 182 miljoner kronor frisläpps för att snarast efter genomförandet av rekapitaliseringsplanen användas som betalning till Alecta i samband med inlösen av pensionsskuld. Medgivandet innebär att pantsatta medel ska användas som betalning till Alecta för att täcka mellanskillnaden som uppstår vid den pågående inlösen av pensionsskuld i Eniro 118 118 efter gottgörelse från pensionsstiftelse för Eniro 118 118.

Återstående pantsatta medel ska därefter användas för betalning till Alecta vid inlösen av del av pensionsskulden i Eniro Sverige. PRI frisläpper sina befintliga panter i aktier i Eniro Treasury samt i fordringar som Eniro har på andra koncernbolag. I utbyte erhåller PRI ny säkerhet i form av företagsinteckningar i rörelsedrivande dotterbolag till ett belopp om 25 miljoner kronor samt en utfästelse från Eniro att inte, utan PRI:s föregående skriftliga godkännande, betala utdelning till aktieägarna i moderbolaget före utgången av september 2022.

PRI förbehåller sig, liksom tidigare, rätten enligt försäkringsvillkoren att säga upp försäkringarna i de fall verksamheten avvecklas eller då värdet av ställda panter enligt PRI:s bedömning väsentligt minskar, eller att Eniro eller annat bolag inom koncernen ställer in betalningarna eller begär sig i konkurs.

Överenskommelsen förutsätter att rekapitaliseringsplanen, som beskrevs i ett pressmeddelande den 29 januari, genomförs. Beslut från obligationsinnehavaromröstning och extra bolagsstämma väntas offentliggöras den 2 mars och besked om erforderlig acceptans från konvertibelinnehavare uppnåtts väntas offentliggöras den 17 mars.

De aktieägare och obligationsinnehavare som representerar 25 procent av rösterna i bolaget respektive 30 procent av obligationslånet, och som tidigare har meddelat att de stödjer rekapitaliseringsplanen förutsatt att en godtagbar överenskommelse träffas med PRI, har förklarat att de är nöjda med överenskommelsen.