Eatgood redovisar kraftig intäktsminskning och vänder till förlust i fjärde kvartalet

Friday, January 24, 2020 1:44 PM
Ugnstillverkaren Eatgood redovisar en kraftig intäktsminskning i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innnan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk med 95 procent till 0,3 miljoner kronor (5,6).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (0,4).

Resultatet före skatt var -1,5 miljoner kronor (0,2).

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -8,3 miljoner kronor (-1,5) för helåret 2019. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 0,6 miljoner kronor vid årsskiftet.

"Försäljning under 2019 uppgick till 4,15 miljoner kronor vilket inte var i nivå med våra förväntningar. 2019 blev ett år till slut som innebar fokus på bästa möjliga positionering inför 2020 avseende plåtleverantör samt att gemensamt utveckla organisationen i USA för att ta oss vidare framåt och uppåt mot de nivåer av försäljning vi strävar efter.", kommenterar vd Henrik Önnermark i bokslutskommunikén.

"Vi fokuserar mycket på intresset från USA där vi har den största andelen av försäljningen och där vi ser ett väldigt tydligt intresse för Lightfry, prioriteringen är fortsatt klar och tydlig för oss. Potential för stora volymer bara genom ett fåtal stora kunder, från den stora marknaden, gör USA och den marknaden extra intressant för oss. Det är i USA försäljningen kommer drivas uppåt på nya nivåer. Vi arbetar även på andra marknader med väl utvalda projekt, men vi är mycket selektiva, för att bli effektiva. I Sverige har flera intressanta projekt och koncept börjat ta rejäl form men även på andra marknader utanför USA finns det case och projekt att jobba med", kommenterar Henrik Önnermark utsikterna för 2020.

"Fokus på vår egen aktivitet med insatser avseende sälj och marknadsaktiviteter följer intäkter, intresse och försäljningsframgångar och läggs till övervägande del på USA och förhoppningsvis även Kanada under 2020. Parallellt vill jag också lyfta Australien och Mexiko som nytillkomna intressanta marknader med stor potential samt väldigt kvalificerade och aktiva distributörer", fortsätter Henrik Önnermark.

Eatgood, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning0,35,6-94,6%
Rörelseresultat-1,50,4
Rörelsemarginal7,1%
Resultat före skatt-1,50,2