Logistri ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i fjärde kvartalet

Thursday, February 27, 2020 11:53 AM
Fastighetsbolaget Logistri redovisar en kraftig ökning av hyresintäkterna och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad.

Hyresintäkterna steg till 27,1 miljoner kronor (11,9), en ökning med 128 procent mot föregående år.

Driftsnettot ökade till 26,0 miljoner kronor (11,5), en uppgång på 126 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 14,7 miljoner kronor (5,7), en ökning med 158 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 59,2 miljoner kronor (27,9). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 44,5 miljoner kronor (22,2).

Resultatet efter skatt blev 46,8 miljoner kronor (21,2) Resultat per aktie hamnade på 9,60 kronor (8,40), vilket innebär en ökning med 14,3 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 113,20 kronor per aktie (104,3) vid årsskiftet.

Logistri föreslår att utdelningen lämnas oförändrad på 9 kronor per aktie (9), med kvartalsvis utbetalning på vardera 2,25 kronor per aktie.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat efter genomförda tilläggsförvärv och koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Logistri, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Hyresintäkter27,111,9127,7%
Driftöverskott26,011,5126,1%
Förvaltningsresultat14,75,7157,9%
Resultat före skatt59,227,9112,2%
Nettoresultat46,821,2120,8%
Resultat per aktie, kronor9,608,4014,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor113,20104,38,5%
Utdelning per aktie, kronor9,009,000,0%