Concentric redovisar lägre intäkter och rörelseresultat i fjärde kvartalet (uppdatering)

Tuesday, February 4, 2020 12:08 PM
(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Verkstadsbolaget Concentric redovisar lägre intäkter och rörelseresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget höjer utdelningen.

Nettoomsättningen sjönk med 26 procent till 430 miljoner kronor (582). Efter justering av valutaeffekter med +3 procent sjönk omsättningen med 29 procent.

Rörelseresultatet blev 134 miljoner kronor (140), med en rörelsemarginal på 31,2 procent (24,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 134 miljoner kronor (136), med en justerad rörelsemarginal på 31,2 procent (23,4).

Resultatet före skatt var 130 miljoner kronor (145).

Resultatet efter skatt blev 71 miljoner kronor (115). Resultat per aktie hamnade på 1,87 kronor (2,95), vilket innebär en minskning med 36,6 procent mot föregående år.

Concentric föreslår 4,50 kronor i utdelning (4,25), en höjning med 5,9 procent. Styrelsen föreslår att nuvarande mandat för återköp av egna aktier förnyas.

Koncernens underliggande försäljning påverkades fortsatt av den generella marknadsnedgången under fjärde kvartalet och minskade med 24 procent jämfört med föregående år. För helåret var nedgången 11 procent. Den redovisade omsättningen jämfört med föregående år minskade med 29 procent för det fjärde kvartalet och minus 20 procent för helåret, justerat för valutaeffekter.

"Den övergripande publicerade marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografisk närvaro, tyder på fortsatt vikande marknader generellt under 2020, främst för medeltunga och tunga lastbilar i Nordamerika och Europa. På tillväxtmarknaderna finns god tillväxtpotential, framför allt inom övriga industrifordon, lantbruks- och entreprenadmaskiner, medan utmaningarna kvarstår på slutmarknaderna i Nordamerika och Europa", kommenterar vd David Woolley om utsikterna i bokslutskommunikén.

"Utvecklingen med minskade lagernivåer hos våra kunder håller i sig för tredje kvartalet i rad, och vi bedömer att kunderna börjar normalisera ordermönstren under det första halvåret 2020. Orderingången under fjärde kvartalet tyder på att omsättningen under det första kvartalet 2020 kommer att bli något högre än under fjärde kvartalet, även efter justeringen för fler arbetsdagar under första kvartalet", fortsätter David Woolley.

Concentric, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning430582-26,1%
Rörelseresultat134140-4,3%
Rörelsemarginal31,2%24,1%
Rörelseresultat, justerat134136-1,5%
Rörelsemarginal, justerad31,2%23,4%
Resultat före skatt130145-10,3%
Nettoresultat71115-38,3%
Resultat per aktie, kronor1,872,95-36,6%
Utdelning per aktie, kronor4,504,255,9%