Peckas Naturodlingar kallar till extra bolagsstämma den 2 oktober

Wednesday, September 16, 2020 3:24 PM
Aktieägarna i fisk- och grönsaksodlingsbolaget Peckas Naturodlingar kallas till extra bolagstämma den 2 oktober i Härnösand.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner förvärv av samtliga aktier i Gussjö Fastighets, vilket är en närståendetransaktion. Förvärvet av Gussjö Fastighets förväntas medföra en positiv resultateffekt för Peckas Naturodlingar.

Vidare föreslås stämman godkänna en emission av 44 500 teckningsoptioner TO2 som riktas till fem anställda nyckelpersoner samt en emission av 10 000 teckningsoptioner TO2 som riktas till styrelseleordförande Hans Axelsson.