Rottneros redovisar en kraftig resultatökning i andra kvartalet, flaggar för eventuell utdelning i höst

Thursday, July 22, 2021 6:08 AM
Massaproducenten Rottneros redovisar ökade intäkter och en kraftig resultatökning i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget flaggar för en eventuell utdelning i höst.

Nettoomsättningen steg 16,3 procent till 593 miljoner kronor (510).

Ebitda-resultat blev 127 miljoner kronor (31), med en ebitda-marginal på 21,4 procent (6,1).

Rörelseresultatet blev 97 miljoner kronor (2), med en rörelsemarginal på 16,4 procent (0,4).

Resultatet före skatt var 93 miljoner kronor (-3).

Resultatet efter skatt blev 74 miljoner kronor (-3). Resultat per aktie hamnade på 0,49 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 81 miljoner kronor (-23).

- Såväl produktionen och försäljningen som det finansiella resultatet låg på en god nivå under det andra kvartalet. Vår tydliga inriktning mot ständiga förbättringar på de områden vi själva kan påverka gav därmed resultat, trots de utmaningar pandemin fört med sig. Uppgången på den europeiska massamarknaden fortsatte under kvartalet samtidigt som Kina nu visar tydliga tecken
på en avmattning, kommenterar vd Lennart Eberleh i delårsrapporten.

- Vi hade ett bra och stabilt andra kvartal för produktionen i våra bruk. Volymen ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år, till drygt 109 000 ton. Jämförelsen påverkas av att underhållsstoppet i Rottneros Bruk ägde rum under andra kvartalet ifjol medan det sker
under det tredje kvartalet i år. Våra leveranser ökade med 11 procent, till över 103 000 ton.

- Den starka återhämtningen på massamarknaden som initialt drivits av en stark efterfrågan i Kina fortsatte under kvartalet. Listpriset per ton NBSK på vår hemmamarknad i Europa ökade under det andra kvartalet med 270 dollar till 1 300 dollar per den sista juni. Uppgången fortsatte i början av det tredje kvartalet, till i dagsläget omkring 1 340 dollar. Prisutvecklingen i Kina vände dock under andra kvartalet och det är troligt att den starka pristrenden i Europa nu kommer att bromsa in.

- I juli har vi förtidsinlöst våra utestående obligationer som uppgick till 400 miljoner kronor och ersatt dem med bankfinansiering om totalt 250 miljoner kronor, varav vi initialt utnyttjar 150 miljoner kronor. Vårt starka kassaflöde innebär att vi kan reducera vår skuldbörda med cirka 250 miljoner kronor samtidigt som vi bibehåller en god likviditet. Som en konsekvens kommer vi att sänka våra finansieringskostnader med omkring 13 miljoner kronor per år. Den nya finansieringen öppnar också upp för en potentiell utdelning till våra aktieägare under andra halvåret, fortsätter Lennart Eberleh.

Rottneros, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning59351016,3%
EBITDA12731309,7%
EBITDA-marginal21,4%6,1%
Rörelseresultat9724 750%
Rörelsemarginal16,4%0,4%
Resultat före skatt93-3
Nettoresultat74-3
Resultat per aktie, kronor0,49-0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet81-23